• Početna

  Dobrodošli na web prezentaciju Aroma radnji!

 • Vesti

  Aktuelnosti o Aroma radnjama.

 • Akcije

  Šta je ovog meseca na akciji?

 • Naruči

  Naručite online.

 • Montela

  Upoznajte našu robnu marku.

 • Radnje

  Pronađite vašu Aroma radnju.

 • Posao

  Voleli biste da budete naš kolega?

 • O nama

  Upoznajte nas.

 • Kontakt

  Javite nam se!Popust za penzionere

Pravilnik nagradnog konkursa – Aroma kafa

Član 1

Organizator Kreativnog nagradnog konkursa pod nazivom ,,Aroma kafa‘‘ (u daljem tekstu „Konkurs”) je Aroma Domaća Trgovina, sedište Patrijarha Dimitrija 12d, Beograd PIB 105696283, MB 20438819 (dalje: ,,Organizator”). Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na www.aromamarketi.rs/#vesti

Član 2

Nagradni konkurs traje od 09.04.2021. godine u 10:00 sati, do 17.04.2021. godine u 23:59 sati i odvija se putem Facebook stranice Aroma Marketi – Domaća Trgovina.

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Samo osobe starije od 18 godina imaju pravo da učestvuju.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4

Za učešće na Konkursu potrebno je:
1. Da Učesnik bude pratilac FB stranice Aroma Marketi – Domaća Trgovina
– https://www.facebook.com/aromamarketisrbija
2. Da učesnik nabroji sve vrste kafe koje se pojavljuju na slici u vidu gifa.
3. Svi učesnici moraju biti punoletni. Učestvovanje u Konkursu sa lažnih profila je zabranjeno. Zabranjeno je i korišćenje botova/proxy-ja/VPN-ova i sličnih “3rd party programa” koji sakrivaju indentitet i menjaju IP adresu. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi učestvovao u Konkursu. Organizator zadržava pravo da diskvailifikuje Učesnike od učestvovanja u Konkursu ukoliko su njihovi komentari i sadržaj istih uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom Perioda trajanja konkursa iz člana 2. ovih Pravila, poseti web stranicu organizatora, pročita pravila ovog Konkursa koja će biti postavljena na sledećem linku: http://aromamarketi.rs/#vesti. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje u konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom konkursu. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.
Učesnici Konkursa pristaju, bez pogovora, da Organizator može koristiti mejl adrese ustupljene putem Konkursa za potrebe slanja promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima.
Član 5

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to:
(1) Faza davanja tačnog odgovora u komentaru aktivacijskog posta
(2) Faza objavljivanja pobednika: Tri učesnika koji su na najbrži i najtačniji način odgovorili na pitanje.
Član 6

O pobedniku odlučuje tročlani žiri u sastavu: Dalija Selić, Slavica Zlatić I Dijana Dobrilović.
Žiri će po završetku Konkursa odabrati 3 dobitnika sa najbržim tačnim odgovorom.

Tri najbrža i najtačnija odgovora osvajaju: 1x Jacobs poklon paket, 1xGrand kafa poklon paket I 1x Doce Gusto&Nescafe poklon paket.

Nakon završetka konkursa Organizator objavljuje ime dobitnika na FB strani Aroma Marketi – Domaća Trgovina, 18.04.2021. godine.
Nakon što izabrani učesnik – pobednik Konkursa pošalje svoje podatke (svoje ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade) Organizatori kontaktiraju pobednika putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Potrebno je da pobednik Konkursa pošalje svoje podatke u inbox Aroma Marketi – Domaća Trgovina na FB-u najkasnije do 20.04.2021. godine do 12h.
Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa, odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.
Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku). Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

Član 7

Nagrade koje će se deliti putem ovog Konkursa su:
– 1x Jacobs poklon paket,
– 1xGrand kafa poklon paket
– 1x Doce Gusto&Nescafe poklon paket

Preuzimanje nagrade:
Dobitnik nagrade će biti obavešten na objavi proglašenja pobednika putem tagovanja dobitnika kod opisa nagrade koju je osvojio.
Preuzimanje nagrada je moguce na sledećim lokacijama:
AROMA 31 Beograd Vitezova Karađorđeve zvezde br. 46a
AROMA 53 Beograd Vojislava Ilića br.47
AROMA 54 Beograd Mileševska 40a
AROMA 61 Pančevo Kneza Mihaila Obrenovića br. 69
AROMA 72 Beograd Neznanog junaka br. 15

Dobitnik će poslati svoje podatke (ime, prezime, broj telefona) u inboks stranice Aroma marketa i obavezno naglasiti u kojoj radnji ce podici svoj poklon.
Rok za preuzimanje nagrade je 2 dana od navedenog roka za dostavu podataka pobednika Konkursa.
Poklon paket dobitnik mora lično da preuzme u prodavnici.
Dobitnik mora sa sobom prilikom preuzimanja nagrade poneti ličnu kartu koju će pokazati poslovođi u radnji gde se poklon preuzima radi potvrde identiteta.
Jedan učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnici koji učestvuju u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje koje je Organizator predvideo i koje će objaviti nakon imenovanja dobitnika. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Organizator dostavlja nagradu samo na teritoriji Republike Srbije. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile. Obaveza organizatora prestaje preuzimanjem nagrade od strane Pobednika.

Član 8

Prijavljivanjem za učešće u Konkursu Učesnik daje saglasnost Organizatoru da ime, prezime njegovu mejl adresu može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe.
Učesnik slanjem objave na Konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti.
Lični podaci Učesnika biće korišćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i isključivo za svrhu učestvovanja na Konkursu. Učesnik može da se u svakom trenutku odustane od davanja ličnih podataka u marketinške svrhe, kao i da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka, kao i povlačenje date saglasnosti matraće se odustankom od učešća u Konkursu. Navedena prava možete ostvariti slanjem takvog zahteva u inbox FB stranice Aroma Marketi – Domaća Trgovina.
Organizator obrađuje i čuva lične podatke Učesnika u svrhu održavanja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno a najduže 2 godine. Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Organizator zadržava pravo da Učesnicima, povremeno, elektronskim putem šalje obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi mogle da ih zanimaju. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kom trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni ni jednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, nego će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Učesnici pristaju da Organizator modifikuje ili na neki drugi način menja poslate prijave iz Konkursa ili neki njihov deo. Na dalje, Učesnici pristaju da predate prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Učesnici učestvovanjem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima Organizatora, bez naknade. Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, tarife ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Konkursu.
Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Konkurs u inbox Facebook stranice Aroma Marketi – Domaća Trgovina, uz naznaku Predmet: ,, Aroma kafa“ konkurs.
Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe Facebook stranici Aroma Marketi – Domaća Trgovina. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak komentara na Facebook stranici Aroma Marketi – Domaća Trgovina, kao ni za kašnjenje, loše upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Član 9

Učesnik prihvata sve uslove i pravila Konkursa.
Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Konkursu ili na drugom mestu.

Organizator ne može snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici konkursa.

Član 10

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz ili bez prethodnog obaveštenja Učesnicima.

U Beogradu, 08.04.2021. godine

Uslužno pečenje u vama najbližoj Aromi!

Neka vam priprema porodičnog ručka ili večere za prijatelje ne oduzima previše vremena.
Mislili smo i o tome i nudimo vam uslužno pečenje u AROMA marketima.
Spisak objekata možete naći:

Aroma na Facebook-u

Možete pogledati ili preuzeti
naš akcijski katalog

April I

Montela – naša robna marka

Domaća trgovina kontinuirano unapređuje svoje poslovanje, pa od početka 2015. godine razvija svoju privatnu marku (Montella) koja cenovno, komparativno i jedinstveno obogaćuje asortiman AROMA maloprodajnih objekata.

Montella proizvodi su od samog pocetka naišli na dobar odziv potrošaca koji svojim kvalitetom i cenovnom pozicioniranošcu zadovoljava potrebe svih kupaca, a naši proizvodaci brinu da svaki Montella proizvod bude vrhunskog kvalitelta.

Montela Food

montella-food-domaca-trgovina

Montela Non Food

montella-non-food-domaca-trgovina

Pokažite nam na mapi gde se nalazite, a mi ćemo Vam pronaći najbližu Aroma radnju.

AROMA te želi u svom timu!

Obaveštavamo vas da smo otvorili nove pozicije za posao u Aroma objektima u Pančevu.

Obezbedili smo vam kvalitetan, bezbedan i udoban prevoz do Beograda Lux kombi vozilima.

Sve buduće kolege mogu aplicirati za posao na sledeće načine:

1. Pošaljite svoj CV na e-mail adresu:
posao-aroma@domacatrgovina.rs

2. Popunite online prijavu

3. Ostavite svoj CV u Aroma objektima u Pančevu na adresama:
Žarka Zrenjanina br.14 ili
Kneza Mihaila Obrenovića br.69

Dobro došli u pravi tim!

Kontakt telefon za sva pitanja:
060 610 25 95

Pogledajte trenutno otvorene pozicije:

 • KASIR- izlagač
 • PRODAVAC NA BELOJ LINIJI – izlagač
 • PRODAVAC NA ODELJENJU PIJACE – izlagač
 • MAGACIONER – izlagač
 • MESAR
 • ZAMENIK POSLOVOĐE OBJEKTA
 • POSLOVOĐA OBJEKTA

Pošaljite nam Vaš CV

Postanite deo našeg Aroma tima!

Zaposleni u Aroma marketima imaju jedinstvenu priliku da učestvuju u procesu razvijanja maloprodajnog lanca. Kupac po kupac, objekat po objekat..
Verujemo da do uspeha možemo doći samo kao dobro uigran tim koji čine motivisani zaposleni, usmereni ka potrošačima i pružanju kvalitetne usluge.
Naša ideja je da zaposlenima obezbedimo uslove u kojima će uživati da rade, baš kao što će naši potrošači uživati u kupovini u našim marketima i proizvodima koje kod nas mogu pronaći.

’’Uvek imajte na umu da je vaša sopstvena odluka da uspete važnija od bilo koje druge.’’

Abraham Linkoln

Aroma Market – Miriše na bolje!

Aroma predstavlja lanac maloprodajnih objekata u sklopu kojih vam nudimo odabrani asortiman robe široke potrošnje, kako domaćih, tako i stranih proizvođača, sve ono što vam je svakodnevno potrebno i još mnogo proizvoda koje do sada niste znali gde možete pronaći.
Prvi Aroma market je otvoren u septembru 2012. godine, gde smo vam ponudili na hiljade pojedinačnih proizvoda, a sve u cilju brzog obavljanja kupovine uz mogućnost da sve što vam je potrebno pronađete na jednom mestu. Mogućnost izbora je ono sto vam Aroma pruža, prvenstveno svojom usmerenošću ka potrošačima i njihovim potrebama.
Koncept Aroma maloprodajnih objekata je takav da se izdvaja svojim vizualnim identitetom, gde svaki objekat ima jedinstvenu ilustraciju koja pruža utisak tople, porodične atmosfere i koja je karakteristična za određeni deo grada gde se objekat nalazi.
Cilj nam je da naši potrošači budu zadovoljni i da se u Aromi osećaju prijatno prilikom svake kupovine. Nudimo vam brzu uslugu da bismo vam uštedeli vreme, a tu su i brojna sniženja kako bismo vam ušetedeli novac. Svakoga meseca imamo redovne akcije na preko 400 proizvoda, a tu su i vanredne akcije kao i promocije proizvoda iz asortimana koji vam nudimo.
Želimo da našim potrošačima obogatimo životni stil, stoga je svaka naša aktivnost usmerena ka pronalaženju novih ideja kako bismo u tome na najbolji mogući način i uspeli.

Centrala

Domaća trgovina DOO

Patrijarha Dimitrija 12d, 11 000 Beograd, Srbija

tel.(+381 11) 228 11 49
e-mail:office@aromamarketi.rs