MOJA POSTAVA ZA KUĆNE POSLOVE - Nagradni konkurs

Opšti uslovi nagradnog Konkursa

Član 1

Organizator Kreativnog nagradnog konkursa pod nazivom ,,MOJA POSTAVA ZA KUĆNE POSLOVE‘‘ (u daljem tekstu „Konkurs”) je Domaća Trgovina, sedište Patrijarha Dimitrija 12d, Beograd PIB 105696283, MB 20438819 (dalje: ,,Organizator”). Konkurs se sprovodi u svrhu nagrađivanja povodom Novogodišnjih praznika. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na www.aromamarketi.rs

Član 2

Nagradni konkurs traje od 24.12.2021. godine u 20:00 sati, do 31.12.2021. godine u 12:00 sati i odvija se putem Instagram stranice Aroma_marketi.

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Samo osobe starije od 18 godina imaju pravo da učestvuju.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4

Za učešće na Konkursu potrebno je:

 1. Da Učesnik bude pratilac IG stranice Aroma_marketi- https://www.instagram.com/aroma_marketi/?hl=sr
 2. Da taguje/označi svoju ekipu za obavljanje kućnih poslova
 1. 3. Da odgovori u komentaru na postavljen uslov Konkursa: napiši nam u komentaru neku dogodovštinu dok si radila/radio neki kućni posao
 1. Svi učesnici moraju biti punoletni. Učestvovanje u Konkursu sa lažnih profila je zabranjeno. Zabranjeno je i korišćenje botova/proxy-ja/VPN-ova i sličnih “3rd party programa” koji sakrivaju indentitet i menjaju IP adresu. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi učestvovao u Konkursu. Organizator zadržava pravo da diskvailifikuje Učesnike od učestvovanja u Konkursu ukoliko su njihovi komentari i sadržaj istih uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa iz člana 2. ovih Pravila, poseti web stranicu organizatora, pročita pravila ovog Konkursa koja će biti postavljena na sledećem linku:  http://aromamarketi.rs/#vesti. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje u konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom konkursu. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.

Učesnici Konkursa pristaju, bez pogovora, da Organizator može koristiti mejl adrese ustupljene putem Konkursa za potrebe slanja promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima.

Član 5

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to:

 • Da Učesnik bude pratilac IG stranice Aroma_marketi- https://www.instagram.com/aroma_marketi/?hl=sr
 • Da taguje/označi svoju ekipu sa kojom obavlja kućne poslove
 1. Da tačno odgovori u komentaru na postavljen uslov Konkursa: napiši nam u komentaru neku dogodovštinu dok si radila/radio neki kućni posao
 • (2) Faza objavljivanja pobednika: Učesnici koji su dali najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje i označili svoju ekipu.

Član 6

O pobedniku odlučuje tročlani žiri u sastavu: Slavica Zlatić, Ivana Glavinić i Vukajlo Calić. Žiri će po završetku Konkursa odabrati 3 dobitnika sa najbržim tačnim odgovorom.

Nakon završetka konkursa Organizator objavljuje ime dobitnika na IG strani Aroma_marketi, 31.12.2021 godine.

Nakon što izabrani učesnik – pobednik Konkursa pošalje svoje podatke  u inbox Organizatora konkursa (svoje ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade) Organizatori kontaktiraju pobednika putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Potrebno je da pobednik Konkursa pošalje svoje podatke u inbox Aroma_Marketi na IG-u najkasnije do 04.01.2022. godine do 12h kako bi ostvarili pravo na dostavu nagrade.

Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa, odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku). Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

Član 7

Nagrade koje će se deliti putem ovog Konkursa su:

 • 1x putna pegla
 • 1x tiganj
 • 1x kuhinjski set – mlin za biber I slanik

Preuzimanje nagrade:

Rok za preuzimanje nagrade je 7 dana od navedenog roka za dostavu podataka pobednika Konkursa.

Poklon paketi proizvoda koji učestvuju u Konkursu biće poslati poštom na prijavljenu adresu dobitnika poklona.

Jedan učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnici koji učestvuju u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje koje je Organizator predvideo i koje će objaviti nakon imenovanja dobitnika. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Organizator dostavlja nagradu samo na teritoriji Republike Srbije. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile. Obaveza organizatora prestaje preuzimanjem nagrade od strane Pobednika.

Član 8

Prijavljivanjem za učešće u Konkursu Učesnik daje saglasnost Organizatoru da njegovu mejl adresu može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe.

Učesnik  slanjem objave na Konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti. Učesnik se detaljinje o obradi podataka o ličnosti koju vrši Organizator može informisati kroz Obaveštenje o zaštiti podataka koje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Organizatora.

Lični podaci Učesnika  biće korišćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti  podataka  o ličnosti i isključivo za  svrhu učestvovanja na Konkursu. Učesnik može da se u svakom trenutku odustane od davanja ličnih podataka u marketinške svrhe, kao i da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka, kao i povlačenje date saglasnosti smatraće se odustankom od učešća u Konkursu. Navedena prava možete ostvariti slanjem takvog zahteva u inbox IG stranice Aroma_marketi.

Organizator obrađuje i čuva lične podatke Učesnika u svrhu održavanja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno a najduže 2 godine. Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Organizator zadržava pravo da Učesnicima, povremeno, elektronskim putem šalje obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi mogle da ih zanimaju. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kom trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni ni jednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, nego će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Učesnici pristaju da Organizator modifikuje ili na neki drugi način menja poslate prijave iz Konkursa ili neki njihov deo. Na dalje, Učesnici pristaju da predate prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Učesnici učestvovanjem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima Organizatora, bez naknade. Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, tarife ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Konkursu.

Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Konkurs u inbox Instragram stranice Aroma_marketi, uz naznaku Predmet: ,, MOJA POSTAVA ZA KUĆNE POSLOVE“ konkurs.

Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe Instagram stranici Aroma_marketi. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak komentara na Instagram stranici Aroma_marketi, kao ni za kašnjenje, loše upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Član 9

Učesnik prihvata sve uslove i pravila Konkursa.

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Konkursu ili na drugom mestu.

Organizator ne može snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici konkursa.

Član 10

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz ili bez prethodnog obaveštenja Učesnicima.

 

U Beogradu, 24.12.2021. godine